Para-I

Para-I klassen vänder sig till personer med en intellektuell funktionsnedsättning, dvs IQ under 75. Detta motsvarar att gå i särskola eller ha stöd av LSS. Det krävs ingen parasportlicens för att delta. Para-I banan har grön svårighet och är cirka 2 km. Det är fotorientering på alla fem etapper, vilket betyder att framkomligheten inte är anpassad för personer som förflyttar sig med hjälp av rullstol eller andra förflyttningshjälpmedel. Använder du förflyttningshjälpmedel rekommenderar vi vår PreO-klass.

Para-I klassen är öppen för alla åldrar. Det är fri starttid på alla etapper och tidtagning sker med sportident. Deltagare får ha sällskap av ledare/vuxen/kompis utmed banan.

The Para-I class is aimed at people with an intellectual disability, i.e. IQ below 75. This corresponds to going to a special school or having support from LSS. No parasport license is required to participate. The Para-I course has green difficulty and is approximately 2 km. There is foot orienteering on all five stages, which means that accessibility is not adapted for people who move around using a wheelchair or other mobility aids. If you are in a wheelchair we recommend our Trail-O class.

The Para-I class is open to all ages. There is a free start time on all stages and timing is done with Sportident. Participants may be accompanied by a leader/adult/friend along the course.


Klass / Class


Nivå / Difficulty

Para-I

5-dagars / 5 -days

Nybörjare / Beginner

Para-I

Etappstart / Stage start

Nybörjare / Beginner