O-ringen

Arrangera O-Ringen

Det finns flera goda anledningar till varför man ska genomföra ett O-Ringen i en region för värdkommunen, det lokala näringslivet och aktuella funktionärsföreningar.

För värdkommunen ger ett O-Ringen:

 • I genomsnitt ca 20 000 – 25 000 besökare i regionen i mellan 7-9 dagar
 • I genomsnitt ca 8 000 - 9000 kkr i ökade skatteintäkter (givet 118 000 kkr i turistekonomisk effekt, ”Robin Hood” exkluderat)
 • Marknadsföring av regionen (direkt: turism, medialt m.m.; indirekt: inflyttning, jobbsökande m.m.)
 • Anställningar (O-Ringen anställer personal, kartritare, kommunens sommarjobbare m.fl.)
 • Stimulerat idrotts- och föreningsliv i regionen och många ”nya orienterare” (upp emot 15 % av deltagarna är nya i sporten)

För det lokala näringslivet ger ett O-Ringen:

 • Ökad omsättning (turistekonomisk effekt)
 • Marknadsföring mot deltagarna (rekrytering, nya kontaktytor, m.m.)
 • Leverantörsuppdrag från O-Ringen (material, tjänster etc)

För aktuella funktionärsförening ger ett O-Ringen:

 • Ekonomisk ersättning för ideellt arbete på mellan 60-100 kr/h (ca 4 500 kkr)
 • Ökad ideell verksamhet och ”nya orienterare” i alla åldrar med en potentiellt bestående effekt
 • Kartor som tas fram/revideras till ”internationell standard” (nivå 1) i och med tävlingarna
 • När O-Ringen har genomfört ett O-Ringen i regionen så har funktionärsföreningarna och dess medlemmar fått bestående kunskap i hur ett stort internationell arrangemang (nivå 1) genomförs. Det kan nyttjas framöver!
 • Ökat samarbete inom funktionärsföreningen och mellan funktionärsföreningarna i regionen. Arrangemanget knyter nya band inom och över klubbgränserna där erfarenheter utväxlas

Vi träffar gärna intresserade värdkommuner, näringsliv och/eller potentiella funktionärsföreningar tillsammans och/eller enskilt för att diskutera ett O-Ringen i den aktuella regionen. Tveka inte att ta kontakt med oss för att sätta upp ett sådant möte, kontaktinformation finner du under medarbetare.

Hur och när utses en arrangörsort?

O-Ringen utser arrangörsorter på våren drygt fyra år i förväg. Arrangörsort för 2024 utses alltså våren 2020, arrangörsort för 2025 våren 2021 osv.

O-Ringen söker aktivt efter arrangörsorter/regioner där O-Ringen kan tänkas genomföras i framtiden. I den processen är bolaget mycket intresserat av förslag och idéer från potentiella arrangörsorter/regioner. Här finns det ingen rätt väg att gå utan en förutsättningslös direktkontakt med VD är rätt väg att gå; kontaktinformation finner du under medarbetare. Ring eller maila! Tillsammans tar vi idén vidare.

När kontakt mellan lokal kraft och O-Ringen:s VD är initierad påbörjas arbetet att tillsammans säkra tre viktiga byggstenar för ett lyckat genomförande av O-Ringen:

 • Tänd ideell glöd. Innebär att ett tillräckligt antal funktionärsföreningar med den ideella glöden tänd finns. Med tillräckligt menas att de kollektivt är beredda att bidra med >1 000 funktionärer och 50 000 - 75 000 timmar
 • Engagerad värdkommun. Innebär en värdkommun som har förstått och accepterat sina åtaganden och som vill ha O-Ringen i regionen (och tänker dra nytta av det)
 • Hållbart koncept. Innebär att platser för O-Ringenstaden och O-Ringen-torget har identifierats, samt att förslag på potentiella arenor, för samtliga sju tävlingar, har listats inom rimliga avstånd

I arbetet med att landa de tre byggstenarna formas en arbetsgrupp bestående av representanter från potentiella funktionärsföreningar, värdkommun och O-Ringen som tillsammans tar fram ”en konceptbeskrivning”.

Det är O-Ringen:s ambition att inte ställa bra koncept mot varandra i en utslagsorienterade process utan att varje bra koncept som har arbetats fram tillsammans med O-Ringen kommer att genomföras. Frågan är mest när. O-Ringen försöker därför sortera in alla bra koncept i tidsordning genom att försöka hitta lämpliga år då de kan genomföras. Här finns en treårsplan.